Trước khi đi Châu Âu, cần biết những gì

1 . Tiền đem theo không quá 5000 USD, không hơn 15 triệu VND, không quá 300 gr vàng và 3 ly hột xoàn. Nếu quá thì khai báo hải quan. 2...
Advertisement