Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

365 & 365

BINH PHÁP & KHỞI NGHIỆP


Nhớ trận Xích Bích liên minh Tôn _ Lưu đánh cho 22 vạn đại quân Tào thua chạy sút quần. Chỉ cần một đám quân nhỏ Cũng đủ để Quân Thục quét sạch tàn quân Ngụy mà dành lấy phần thắng.

Ấy vậy mà Gia Cát Lượng lại bố trí Quan Vân Trường trấn ải Hoa Dung cốt là để tha chết cho Tháo. Tha chết cho Tháo tức là tự cứu mình.

Lượng đã tính thế này: Lưu Bị dù có là tôn thất nhà Hán, được lòng thiên hạ, nhưng khởi nghiệp binh đao cũng trên chục năm. Binh sĩ dưới quyền chỉ được bằng nhúm quân của Tào Tháo và Tôn Quyên. Đất thì chỉ được một miếng vừa bằng con chó dãy chết.

Năm lần bảy lượt Tôn Quyền, Chu Du bày kế giết Bị mà nhờ mưu trí của Lượng nên bất thành. Lại Nhờ quân Tào Tháo áp sát Giang Đông mà Tôn Quyền mới chịu tha mạng Lưu Bị để liên minh cùng chống giặc Tào. Giờ mà diệt Ngụy có khác đang tự đeo thòng lọng vào cổ.

Nhờ sự sáng suốt của Lượng mà sau này Lưu Bị mới lạp được đại nghiệp, mới dám tự phong Đế.

Lại nói trận Tây Thành:

Gia Cát Lượng không còn một võ tướng nào bên mình mà 2500 quân Tư Mã Ý đã ùn ùn kéo đến. Gia Cát lượng chơi chiêu: Không thành kế (kế thứ 28 của Tôn Tử). Chỉ với cây đàn Lượng đã doạ cho thày trò nhà Tư Mã Ý chỉ dám nhìn từ xa. Rồi tự động mà lui binh.

Người đời nghĩ Ý thua mưu Lượng, nghĩ Ý nhu nhược. Còn Ý thì lại có cái lý riêng, cái lý sâu xa mà chỉ Ý mới biết.

-- Vì đâu Ý bị tống cổ về quê?

Vì Đám nịnh thần trong triều ganh ghét tài của Ý, vì Tào Phi sợ tài Ý, sợ Ý có mưu đồ mà tạo phản. Mà phải tước binh quyền đuổi về quê.

-- Vì đâu Ý được phục chức?

Vì quân Thục xuất quân đánh Ngụy, mà chỉ có Ý mới đủ tài cầm quân chống Thục.

Nay nếu Ý đánh thành, bắt Lượng, dẹp Thục liệu Tính mạng của Ý và gia quyến có được bảo toàn.
Thôi thì lui một bước mà giữ thế cờ chả phải hơn hay sao? Thế mới là phải biết đại cục mà hành động
Nay ta khởi nghiệp cũng như khởi binh, thương trường khốc liệt như chiến trường. Lấy tích xưa mà tự răn lòng:

- Đừng có dục tốc mà bất đạt

- Đừng có tham bát mà bỏ mâm

- Đừng có vì lợi nhỏ mà bỏ đi cả sự nghiệp

Phàm mọi chuyện lớn nhỏ cần lấy đại cục làm trọng.

Có gì sai quấy mong chư vị lượng thứ và vui lòng chỉ dạy thêm.

24 & 24 - 247 & 247 - 365 & 365